000

مطالعات ژئوتکنینک و مقاومت مصالح

مطالعات ژئوتکنینک و مقاومت مصالح

خدمات تخصصی دپارتمان خاک (ژئوتکنیک)

این دپارتمان در قالب بخشهای زیر بر اساس استانداردهای رایج کشور اقدام به ارائه خدمات تخصصی در زمینه ژئوتکنیک خاک می نماید.

١- مطالعات صحرایی و حفاری:

 • این بخش خود شامل زیر مجموعه هایی می باشد که با بهره گیری از افراد مجرب و متخصص خدمات زیر را ارائه می نماید.
 • حفاری ماشینی و دستی
 • نمونه گیری (دست خورده و نخورده)
 • مطالعات میدانی و صحرایی شامل: تشریح موقعیت پروژه ، نوع خاک ، خاک دستی و جمع آوری اطلاعات میدانی
 • بررسی و تحلیل نفوذ پذیری آب در خاک با آزمایش های نفوذ پذیری (لوفران و لوژان) در رابطه با پدیده تراوش در پی ها
 • آزمایشات صحرایی برجا همانند: SPT ، آزمایش برش برجا ، بارگذاری صفحه ای و ...

٢- آزمایشگاه خاک:

این بخش خود شامل دو قسمت آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های مقیم پروژه های عمرانی می باشد. شایان ذکر است کلیه داده ها و اطلاعات به دست آمده در آزمایشگاه های مقیم پروژه های عمرانی با نظارت آزمایشگاه مرکزی پردازش می گردند. این بخش با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی مرتبط و افراد فنی و مجرب خدمات آزمایشگاهی زیر را ارائه می نماید.

 • آزمایشات مکانیکی خاک شامل: تحکیم، تک محوری، سه محوری، برش مستقیم و ....
 • آزمایشات فیزیکی شامل: دانه بندی، هیدرو متری، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، دانسیته و ....
 • آزمایشات شیمیایی خاک شامل: تعیین درصد یون کلرید و سولفات، PH خاک و ....

خدمات تخصصی دپارتمان خاک (ژئوفیزیک)

این دپارتمان با همکاری بخش های مختلف دپارتمان ژئوتکنیک خاک به خصوص کمیته فنی ژئوتکنیک خاک اقدام به ارائه خدمات تخصصی زیر در زمینه ژئوفیزیک خاک بر اساس استاندارد های رایج کشور میدهد.

مطالعات لرزه نگاری درون چاهی

 • بررسی سرعت انتشار امواج S,P
 • تفکیک لایه ها با توجه به توزیع سرعت امواج S وP
 • تعیین ضرایب الاستیک زمین محدوده مورد بررسی در محل هر گمانه (با استفاده از دانسیته)

موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه

زمین شناسی و زمین ساخت گستره مورد مطالعه

 • بررسی ویژگی های زمین ساختی و زمین شناختی گسترده مورد مطالعه
 • بررسی زمین شناسی عهد حاضر و نهشته های کواترنری در گستره مورد بررسی
 • ارزیابی گسل های گسترده مورد بررسی و تعیین مشخصات هندسی گسل های اصلی و فعال در محدوده مذکور
 • بررسی و تحلیل ساختمان پوسته زمین در گستره مورد مطالعه به منظور تعیین ژرفای عمق منطقه لرزه زا در محدوده ساختگاه
 • بررسی خطر گسلش در محدوده ساختگاه

زمین لرزه های گسترده مورد مطالعه

 • بررسی زمین لرزه های تاریخی و شواهد مهلرزه ای موجود در محدوده مورد مطالعه
 • استخراج زمین لرزه های دستگاهی محدوده مورد مطالعه با استفاده از معتبرترین منابع موجود و حذف پس لرزه ها
 • جمع بندی بررسی زمین لرزه های تاریخی و سده بیستم در گستره مورد مطالعه

لرزه زمین ساخت ناحیه مورد مطالعه

 • بررسی و تحلیل ساز و کار ژرفی زمین لرزه های گستره مورد مطالعه و برآورد وضعیت کنونی تنش در این گستره
 • تهیه نقشه لرزه زمین ساخت گستره طرح با بهره گیری از کلیه داده های در دسترس
 • ارائه مناسب ترین مدل لرزه زمین ساخت برای گستره طرح و محدوده ساختگاه

لرزه خیزی گستره طرح

 • بررسی ویژگی های آماری لرزه خیزی گستره طرح
 • توزیع زمانی بیشینه بزرگای زمین لرزه های گستره مورد بررسی

برآورد پارامترهای لرزه خیزی گستره طرح

 • روش تخمین بیشینه درست نمایی(کیکو-گراهام)

تحلیل دوره بازگشت زمین لرزه ها در گستره طرح

 • تحلیل دوره بازگشت زمین لرزه ها در گستره طرح با استفاده از روش کیکو – گراهام
 • جمع بندی تحلیل های دوره بازگشت و بزرگای زمین لرزه برای سطوح طراحی

پارامترهای جنبش زمین در گستره طرح

 • انتخاب مدل های کاهیدگی مناسب برای برآورد بیشینه جنبش های نیرومند زمین
 • تعیین زمین لرزه کنترل گر
 • تحلیل خطر زمین لرزه به روش تعیینی بر پایه چشمه های لرزه زای خطی
 • تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی با استفاده از جدیدترین روش ها

محاسبه بیشینه جنبش نیرومند زمین برای سطوح مختلف طراحی و دستیابی به منحنی خطر زمین لرزه برای محدوده مورد مطالعه
تهیه طیف های پاسخ طراحی ویژه ساختگاه بر مبنای روش های متداول آماری و احتمالاتی
تهیه تاریخچه زمانی جنبش نیرومند زمین از نگاشت های موجود در شبکه جهانی

خدمات تخصصی دپارتمان بتن

این دپارتمان با بهره گیری از نیروهای مجرب و در قالب بخشهای زیر بر اساس استانداردهای رایج کشور اقدام به ارائه خدمات تخصصی در زمینه بازرسی و کنترل کیفی بتن می نماید.

1- نظارت و بازرسی میدانی:

این بخش خود شامل زیر مجموعه هایی می باشد که به صورت کلی خدمات زیر را ارائه مینماید.
نمونه برداری از بتن تازه
نظارت بر نحوه عملیات بتن ریزی (اسلامپ و دمای بتن)
نمونه گیری از بتن سخت شده (کرگیری)
آزمایشات غیر مخرب بتن

 • التراسونیک بتن
 • چکش اشمیت
 • اسکن آرماتور و ...

2- آزمایشگاه بتن:

این بخش شامل دو بخش آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های مقیم پروژه های عمرانی می باشد که با بهره گیری از افراد متخصص و کارا و تجهیزات مدرن آزمایشگاهی مرتبط ، خدمات آزمایشگاهی زیر را ارائه می دهد.
آزمایشات مربوط به طرح اختلاط بتن و مواد افزودنی
تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان
آزمایشات مخرب بتن

 • تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتن تازه و کرگیری شده
 • تعیین مدول الاستیسیته بتن
 • تعیین کارآیی بتن
 • آزمایشات شیمیایی بتن
 • مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن
 • عمق کربناسیون و ...

3- کمیته فنی بخش:

این بخش با بهره گیری از مهندسین متخصص علاوه بر نظارت بر بخش های مختلف دپارتمان بتن ، خدمات زیر را ارائه مینماید.

 • پردازش اطلاعات ورودی
 • تهیه گزارش
 • ارائه طرح اختلاط بتن و مواد افزودنی
 • کنترل کیفیت ، مشاوره و نظارت بر عملیات اجرایی سازه های بتنی صنعتی و ساختمانی

 

خدمات تخصصی دپارتمان جوش

این دپارتمان در قالب بخش های تخصصی زیر اقدام به ارائه خدمات در زمینه بازرسی و کنترل کیفیت جوش بر اساس استاندارد های رایج کشور (نشریه٢٢٨ASTM,AWS D.١.١, و....)

١-کنترل و بازرسی میدانی: این بخش با بهره گیری از مهندسین و نیروهای انسانی متخصص خدمات حرفه ای و تخصصی زیر را ارائه مینماید.
تعیین صلاحیت و تست جوشکار
بررسی دستگاه های جوشکاری و شرایط محیطی جوشکاری
آزمایشات غیر مخرب جوش

 • کنترل ابعادی
 • بازرسی چشمی VT
 • بازرسی با مایعات نافذ PT
 • بازرسی با مواد مغناطیسی MT
 • بازرسی با امواج ماوراء صوت UT
 • تست رنگ و عایق و سندبلاست


٢-آزمایشگاه مرکزی جوش: این بخش با بهره گیری از تجهیزات مدرن و نیروهای متخصص خدمات آزمایشگاهی زیر را ارائه مینماید. 
آزمایشات مخرب جوش

 • آزمایش کشش
 • آزمایش خمشی
 • آزمایش ضربه
 • آزمایش سختی
 • آزمایش خستگی و ...
 • آنالیز مواد و متالوگرافی (میکروسکوپی و ماکروسکوپی)
 • تعیین ترکیب شیمیایی فلز جوش (WM) و فلز پایه (BM)و منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ)
 • تعیین ریز ساختار فلز جوش (WM) و فلز پایه (BM)و منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ)

٣- کمیته تخصصی بخش: این بخش با بهره گیری از توان فنی مهندسین مجرب و متخصص علاوه بر نظارت بر بخش های مختلف دپارتمان جوش ، خدمات زیر را ارائه مینماید.

 •  پردازش اطلاعات ورودی
 • تهیه گزارش
 • تهیه PQR,WPS
 • کنترل کیفیت ، مشاوره و نظارت بر عملیات اجرایی سازه های فولادی صنعتی و ساختمانی

خدمات تخصصی دپارتمان فولاد ( ورق فولادی،آرماتور،پیچ و مهره )

این دپارتمان با همکاری و تحت نظارت بخش های مختلف دپارتمان جوش به خصوص کمیته تخصصی جوش اقدام به ارائه خدمات تخصصی زیر در زمینه بازرسی و کنترل کیفیت ورقهای فولادی ، آرماتور ( میلگرد) ، پیچ و مهره بر اساس استاندارد های رایج کشور می دهد.
آزمایشات غیر مخرب فولاد (ورق فولادی ، آرماتور ، پیچ و مهره )

 • کنترل ابعادی
 • بازرسی چشمی VT
 • بازرسی با مایعات نافذ PT
 •  بازرسی با مواد مغناطیسی MT
 • بازرسی با امواج فرا صوتی VT
 • آزمایشات مخرب فولاد (ورق فولادی ، آرماتور ، پیچ و مهره )
 • آزمایش کشش
 • آزمایش خمش
 • آزمایش ضربه
 • آزمایش سختی
 • آزمایش خستگی و ...
 • تست رنگ و عایق سندبلاست و پوشش
 • آنالیز مواد و متالوگرافی
 •  تعیین ترکیب شیمیایی و ریز ساختار ورق های فولادی ، آرماتور (میلگرد یا پیچ و مهره )

برخی از پروژه ها

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo