آزمایش بارگذاری میکروپایل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 آزمایشات بارگذاری شمع

4- آزمایش بارگذاری شمع
4-1- مفدمه
در پروژه های تقویت فونداسیون با میکروپایل، استاندارد صنعتی این است که آزمایش بارگذاری را حداقل با یک میکروپایل تا بار نهایی طراحی انجام دهیم تا فرضیات طراحی و روش¬های نصب پیمانکاری بطور مناسبی تغییر نماید. آزمون بارگذاری، از نصب و تایید صحت آزمون بارگذاری یک یا چند شمع پیش از شروع فرآیند نصب شمع تشکیل می¬شود. تصدیقات اضافی ظرفیت باری شمع، در آزمون بارگذاری اصلی روی شمع های تکی آزمایش می¬شوند. این آزمایش¬ها معمولا دارای ویژگی¬های بارگذاری محوری افزایشی تا زمانی می-باشند که هم یک بار آزمایشی حداکثر از پیش تعیین شده و هم یک محدوده تغییر مکان محوری سازه¬ای از پیش تعیین شده را تحمل کنند، یا به یک آستانه خزش زمین از پیش تعیین شده برسند. با پیشروی شمع-های نوع یک به ظرفیت بالاتر، خستگی به شکل کاهش ناگهانی بار و افزایش تغییر مکان مرتبط با گسیختگی سازه اتفاق می افتد. این جنبه نیازمند ملاحظات دقیق در طراحی ریزشمع با ظرفیت بالا می¬باشد. روش آزمون بار شرح داده شده در این بخش ازAstMD1143 و D3689 در آزمایش شمع های تکی تحت بارگذاری استاتیکی کششی و فشاری می باشد.

4-2- انواع و هدف آزمون بارگذاری
میکروپایل¬ها برای تعیین اینکه آیا بارهای طراحی ریزشمع می¬توانند بدون حرکات اضافی و با ضریب ایمنی کافی برای عمر سرویس سازه تحمل شوند، تحت آزمایش قرار می¬گیرند. بعلاوه آزمایش برای تعیین کفایت حفاری پیمانکار¬، عملیات نصب و دوغاب ریزی قبل یا حین ساخت تولید شمع استفاده می¬گردد. بنابراین شرایط خاک/ سنگ و نیز روش¬، تجهیزات و اپراتور استفاده شده برای نصب شمع¬های تولیدی باید مشابه با مواردی باشد که برای آزمون شمع استفاده شده بود. اگر زمین و یا روش های نصب تغییر کند آزمون های اضافی لازم است. اگر نتایج آزمون های گسیختگی عمل ساخت را نشان دهد یا ظرفیت بار دوغاب به زمین کمتر از حد لازم باشد لازم است که پیمانکار روش های ساخت و نصب را تغییر دهد. وقتی ظرفیت پیوستگی طراحی لازم زمین- دوغاب هنوز حاصل نشده باشد طراحی مجدد لازم خواهد بود. معیار آزمایش بخشی از ویژگی ها می باشد و شامل آزمون های نهایی و تایید شده که راهنمای حصول روش های نصب و نیز تصدیق کننده تکمیل با ظرفیت باربری شمع و مقادیر پیوستگی دوغاب - زمین استفاده شده در طرح می باشد و این آزمون ها نیازمند بارگذاری تا یک بار آزمایشی حداکثر می باشند که شامل ضرایب اطمینانی هستند که در طرح پیوستگی زمین – دوغاب منجر به گسیختگی می شوند. ( یعنی عدم توانایی حصول بار آزمایشی ثابت بدون حرکت اضافی ریز شمع ). تعداد آزمایشها وابسته به اندازه پروژه و اختلاف اساسی انواع زمین که میکروپایل در آن نصب می شود تغییر می¬کند. در پروژه های کوچک یک یا دو آزمون نهایی یا تایید کننده پیش از شروع نصب شمع انجام می شود. و یک یا دو آزمایش اضافی در هر نوع زمین مختلف که در حین فرآیند ساخت با آن مواجه می شویم انجام می گیرد. آزمون های بیشتر در پروژه های بزرگتر انجام می گیرد. این آزمون های نهایی و تایید کننده روی شمع های آزمایشی قربانی شونده انجام می گیرند. در حین فرآیند نصب ،آزمون گواه ممکن است روی درصد معینی از کل شمع ها ی نصب شده انجام گیرد. برخی از ویژگی هایی که اجازه می دهد آزمون گواه روی شمع های تولیدی انجام بگیرد در ارتباط با سازه است در حالیکه سایر ویژگی ها نیازمند شمع های قربانی اضافی هستند که به سازه وابسته نیست. از لحاظ اقتصادی اولین رویکرد قویا پیشنهاد می گردد. آزمایش های خزش معمولا به عنوان بخشی از آزمون های گواه ، نهایی و تصدیقی انجام می گیرند. خزش یک تغییر شکل وابسته به زمان تحت بارگذاری در طول زمان می باشد که بیشتر در خاک های آلی چسبنده رسی مورد توجه قرار می گیرد. آزمون های خزش شامل اندازه گیری حرکت شمع در یک بار ثابت در یک دوره زمانی معین است. آزمایش به این منظور انجام می گیرد که اطمینان حاصل شود بارهای طراحی شمع می توانند در عمر سرویس سازه به راحتی و بدون ایجاد حرکاتی که منجر به خرابی سازه شود تحمل گردند. (معمولا 75- 100 سال ) آزمون میکروپایل با استفاده از بارگذاری افزایشی ( در مواردی باربرداری) شمع و اندازه گیری حرکت سر شمع در هر افزایش بار صورت می گیرد. معمولا هر قرائت حرکت سر شمع تنها پس از افزایش بعدی بار ثبت می گردد. زمانی که بار افزایش می یابد و با توجه به تعداد اندازه گیری ها برای هر افزایش بار ، افزایش بارها توسط نوع آزمون انجام شده تعیین می شوند. اگر نتوان آن را معین کرد، عمل پیشنهادی عبارت است از ثبت، پس از این که بار برای یک زمان معین حاصل شد. تا اطمینان حاصل شود که حرکت سرشمع در تعادل است . این روش آزمایش یک استاندارد نیست و در آیین نامه های مختلف متفاوت است. بیشتر آزمون های بارگذاری شمع بر طبق Astn D1143 ، روش آزمون سریع تکمیل شده اند.
4-2-1- آزمون نهایی:
آزمون نهایی روی میکروپایل های قربانی تولید نشده و به شرح زیر صورت میگیرد :
- تعیین ظرفیت نهایی پیوستگی دوغاب-زمین ( اگر تا گسیختگی تحمل شود)
- تصدیق ضریب ایمنی طرح پیوستگی دوغاب-زمین
- تعیین بار زمانی که خزش اضافی اتفاق می افتد.
آزمون نهایی درست با استفاده از بارگذاری میکروپایل تا زمانی که گسیختگی در طول وجه مشترک دوغاب- زمین اتفاق بیفتد انجام می گیرد. عدم توانایی در برقراری بار ثابت بدون حرکت اضافی منجر به شکست می شود. حرکات اضافی اغلب در منحنی بار- تغییر مکان با شیب متجاوز از 0.15 میلیمتر بر کیلو نیوتن اتفاق می افتد. آزمون های نهایی صحیح معمولا به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی یا در پروژه های خیلی بزرگ وقتی که فاز طراحی برنامه آزمایش تصحیح شد، معین می شوند. فاز طراحی برنامه آزمایش اجازه می دهد که طرح میکروپایل بهینه شود.
4-2-2- آزمون تایید:
این آزمایشها برای این منظور انجام می گیرند که تعیین کنند آیا روش های نصبی که برای ریزشمع فراهم شده قادر به حصول ظرفیت پیوستگی معین دوغاب- زمین با ضریب ایمنی معین می باشند یا خیر. حداکثر تایید بارگذاری آزمون با استفاده از ضریب ایمنی پیوستگی دوغاب-زمین حاصل شده و ظرفیت پیوستگی دوغاب-زمین برای طراحی انتخاب می شود. اگر ضریب ایمنی پیوستگی دوغاب-زمین 2.5 باشد حداکثر بار آزمون تا 250 درصد مقدار پیوستگی طرح تغییر می کند. آزمون های تایید به طور کلی روی میکروپایل های قربانی پیش از تولید به عنوان اولین مرحله کار پیش از ساخت شمع های تولیدی تکمیل می شوند. به علاوه آزمون تایید ممکن است در حین تولید لازم باشد تا ظرفیت های شمع در شرایط مختلف سنگ/خاک یا روش های حفاری و نصب حاصل شود. آزمون، یک سیکل چند مرحله ای سخت با بار آزمایشی در حال افزایش در طول هر سیکل بارگذاری تا زمانی می باشد که هر سیکل بارگذاری به یک بار آزمایشی حداکثر تعیین شده برسد.
4-2-3- آزمون گواه:
این آزمایش معمولا روی تعداد معینی از تعداد کل میکروپایل های تولیدی نصب شده انجام می گیرد. آزمون، معمولا یک بار آزمایشی تک مرحله ای می باشد که بار در حال افزایش اعمال می شود تا زمانی که یک بار آزمایشی حداکثر (167 در صد پیشنهاد میشود) از مقدار پیوستگی دوغاب- زمین طراحی حاصل شود. آزمون گواه اطلاعات لازم برای ارزیابی توانایی تولید میکروپایل ها را با توانایی حمل بار نرم در بارهای طراحی سرویس بدون حرکت سازه ای اضافی یا ترم طولانی خزش روی عمر سرویس سازه فراهم می نماید.
4-2-4- آزمون خزش :
اگر شمع ها در خاک چسبنده مستعد خزش قرار بگیرند معمولا آزمون خزش به عنوان بخشی از آزمون خزش نهایی یا تاییدی انجام می شود. آزمون خزش در یک بار ثابت و معین با حرکات ثبت شده در بازه های زمانی معین انجام می گیرد.نتایج تغییر شکل در برابر لگاریتم زمان در یک نمودار نیمه لگاریتمی رسم شده و با معیار قبول مقالات موجود مقایسه می شود. حداکثر نرخ خزش 2 میلیمتر بر لگاریتم سیکلی زمان یک معیار متداول قابل قبول است . آزمون های خزشی بایستی از یک سلول بار تصحیح شده در طول آزمون بارگذاری افزایش یابنده خزشی استفاده نمایند تا برای تغییرات کوچک در بار که توسط جک یا سایر فاکتورها ایجاد می شوند میزان گردند.
4-3- تعیین نیازمندی های پروژه آزمون بارگذاری
آزمون بار المانهای تکیه گاه فونداسیون ظرفیت های پیوستگی خاک زیرین ، ظرفیت طراحی سازه ای شمع و ویژگی های حرکتی خود میکروپایل را مشخص می نمایند. روش های مورد استفاده برای شمع هایی که با موفقیت آزمون شده اند قبل از تولید، روشهایی را برقرار می سازد که برای نصب شمع های تولیدی استفاده می شوند. فاکتورهایی که باید در حین تعیین نیازمندی های پروژه توجه شوند به شرح زیر است.
- تعداد کل میکروپایل های تولید شده
- مقدار و نوع بار طراحی
- حساسیت و اهمیت تکیه گاه سازه
- واریانس شرایط پروفیل خاک زیرسطحی منطقه نصب
- انواع شرایط زیر سطحی
- تجربه پیمانکار
پروژه تعیین المان های تکیه گاهی فونداسیون بایستی شرایط زیر را داشته باشد.
- تعداد آزمون های تایید بار قبل از تولید
- تعدا آزمون های بار گواه شمع تولید شده
- مقادیر آزمون های بار
- روش اعمال بار (تکی یا چند مرحله ای)
- طول مدتی که بارهای آزمون اعمال می شوند.
- معیار قبول برای حداکثر تغییر مکان کل و حداکثر تغییر مکان خزشی در یک بار معین
4-3-1- تعداد آزمون های بار
برای پروژه های کوچکتر شمع کوبی، آزمون بار لازم معمولا از آزمایش حداقل یک شمع پیش از تولید با تعدادی ضریب زمان بارگذاری طرح تشکیل می شود. این شمع می تواند یک شمع قربانی ( تولید نشده ) یا یک شمع تولید شده باشد. بارگذاری فراتر از ظرفیت های حداقل لازم ممکن است به تلاش برای تعیین ظرفیت نهایی شمع هدایت شوند. برای پروژه های وسیع آزمون پیش از تولید اضافی و آزمون گواه شمع تولید شده معمولا لازم است. برای مثال آزمون بار انجام گرفته برای بهبود لرزه ای ریز شمع کالترانس معمولا از حداقل یک آزمون قبل از تولید (آزمون تایید ) روی شمع تولید شده تشکیل یافته است. برای یک پروژه اقتصادی وسیع معین شامل تحت مقاومت قرار دادن فونداسیون زیر سیلو های دانه ای موجود و با 800 میکروپایل ظرفیت بالا آزمون بار لازم در ابتدا شامل سه آزمون پیش از تولید (قربانی) و 12 آزمون شمع تولید شده ، همه تا 200 درصد بار فشاری طراحی سرویس می باشد. تعداد آزمون بار لازم فراهم شده بعدا تا 6 تا پس از سازگاری و عملکرد موفقیت آمیز شمع آزمایش شده کاهش می یابد. تجهیزات آزمون هزینه های قابل ملاحظه ای رابه پروژه اضافه می نماید. آزمون ها ی فشاری شمع قربانی شامل شمع های واکنش دهنده می توانند بین 10000 دلار و 30000 دلار در هر تست بر هزینه پروژه اضافه نمایند. انجام آزمون های بار که شامل آزمون نهایی ظرفیت بالا نباشند و جایی که شمع های مجاور ممکن است در برابر بارهای فشاری آزمون تولید واکنش نمایند بین 2000 دلار تا 10000 دلار در هر آزمون افزایش هزینه را در بر دارد. با ملاحظه این هزینه ها باید تلاش شود تا ویژگی آزمون بار تهیه شود که تضمین نماید تمام شمعهای پروژه ظرفیت کافی دارند در حالیکه هزینه های کلی آزمایش در یک حد قابل قبولی نگه داشته شده است. مقدار حداکثر بار آزمایش ممکن است برای ایجاد آزمون شاهد شمع کاهش یافته و بنابراین هزینه کاهش یابد. انجام آزمون در بارهای کمتر می تواند با نتایج آزمون تایید پیش از تولید مقایسه گردد. آزمون شمع تولیدی ممکن است تنها شامل آزمون کشش باشد که ارزانتر است زیرا ممکن است بجای شمع ها مجاور یا عکس العمل مهار گره ای ،زمین بعنوان عکس العمل استفاده شود. اگر شرایط بار بحرانی شمع در کشش باشد یا اگر نتایج آزمون کششی شمع با نتایج آزمون کششی و فشاری پیش از تولید مرتبط باشد این موضوع معقول است. برای یک پروژه که شامل تعداد خیلی کمی شمع باشد آزمون بار ممکن است بلاتصور باشد بخصوص اگر ظرفیت های سازه ای و ژئوتکنیکی طرح به اندازه بسیار کافی نسبت به بار لازم فراهم شده باشند ( ضریب ایمنی ).
4-3-2- راهنمای آزمون بار میکروپایل
این راهنما بر اساس فرضیات زیر است:
میکروپایل ها برای تکیه گاه فونداسیون سازه های پل لازم هستند ( سازه های بحرانی )
ویژگی های پروژه نیازمند پیمانکارهای باکفایت میکروپایل می باشند
آزمون بار شاهد میکروپایل تنها در جهت بارگذاری بحرانی است
ضرایب اضافی وقتی در نظر گرفته می شوند که نیازمندی های آزمون پیوستگی پیش از تولید پروژه در جدول 4-2 لیست بندی شده باشد. برای تهیه تجهیزات هر پروژه فاکتور دامنه پروژه برای هر شکل را با تعداد آزمون های داده شده جدول 4-1 ضرب کنید. تجهیزات آزمون تایید مجموع تعداد آزمون های لازم شمع جدول 4-1 بعلاوه تعداد لازم توسط جدول 4-2 بر اساس اندازه پروژه و ضرایب کاربردی هر آزموش شمع است.

s13
جدول 4-1: راهنمای پیشنهادی آزمون بار

 

s14جدول 4-2: ضرایب اضافی میکروپایل در آزمون بار تایید

برای اقتصادی بودن تعداد آزمون های بار را به نزدیکترین عدد کامل گرد کنید. آزمون های تایید ممکن است بر روی شمع های تولید شده ای انجام بگیرند که :
شمع ها با یک ضریب ایمنی سازه ای حداقل 25/1 در بار حداکثر آزمون طراحی شوند
شمع ها در طول آزمایش بیش بارگذاری یا گسیخته نشوند
اگر شمع گسیخته شد بتواند جایگزین شود
آزمون های قبلی مالکین/ پیمانکاران میکروپایل ممکن است برای کاهش تعداد آزمون های تایید و شاهد استفاده شود و با شرایط زیر استفاده می شوند :
- مشابهت شرایط زمین
- مشابهت روشهای ساخت ( دوغاب ریزی و حفاری )
- بارهای طراحی مشابه یا تنشهای پیوستگی طراحی مشابه
4-3-3- مقدار بار آزمون
فاکتور استفاده شده برای تعیین مقدار بار آزمون معمولا توسط ضریب ایمنی ژئوتکنیکی مطلوب کنترل می شوند. این ضریب ژئوتکنیکی معمولا بزرگتر از ضرایب اعمال شده برای ملاحظات ظرفیت سازه ای نهایی می باشد، بنابراین ظرفیت سازه ای اضافی ممکن است برای شمع لازم باشد تا بارهای آزمون براساس ظرفیت های ژئوتکنیکی تقویت شوند. برای محاسبه مقدار آزمون بارگذاری این روند پیشنهاد می شود.
آزمون بار تایید تا 2.5 برابر بار طراحی
آزمون بار شاهد تا 1.67 برابر بار طراحی
برای آزمون مهاری کششی زمین تقویتی های اضافی گاهی مواقع به مهاری های اولیه آزمون تایید اضافه شده که باعث صرفه جویی در هزینه بعلت تقویت کمتر مهارهای تولید شده می گردد. بسیار دشوارتر است که نتایج آزمون شمع را با تغییر تقویتی مرتبط سازیم.
4-4- روش های آزمون بار میکروپایل
4-4-1- روش کاربرد بار
اگر میکروپایل ها برای بارهای کششی و فشاری طراحی شوند بایستی در هر نوع شرایط بارگذاری،آزمایش شوند اگر همان میکروپایل تحت هر دو آزمون کششی و فشاری قرار گرفت پیشنهاد می گردد ابتدا آزمون کششی انجام گیرد ، این کار به شمع اجازه می دهد تا در حین آزمون فشاری عوض شود، حتی وقتی حرکات باقیمانده خالص رو به بالا طی آزمون کشش اتفاق بیفتد. روش اعمال بار می تواند هم به شکل تک مرحله ای بصورت افزایش یابنده یا با ظرفیت لازم یا بصورت چند مرحله ای که بار های افزایشی بتدیج اعمال و برداشته می شوند تا بار ماکسیمم حاصل شود تغییر نماید. اگر تلاش برای رسیدن به ظرفیت نهایی شمع باشد استفاده از سیکل چندتایی ترجیح داده می شود. تحلیل تغییر مکان های الاستیک و باقیمانده اندازه گیری شده در بارگذاری دوره ای اطلاعات قابل اندازه گیری در مورد عملکرد شمع و مود گسیختگی فراهم نموده و هزینه های اضافی حداقل می شود. معمولا لازم نیست که آزمون بار را روی شمع مایل انجام دهیم حتی اگر پروژه شامل آنها نیز باشد در نصب شمع بصورت مایل هر اثر روی سختی ساخت و ظرفیت منتجه مخصوصا برای شمع های نصب شده با روش چاه محبوس کوچک است. با این وجود آزمایش یک شمع مایل می تواند دشوار باشد و هزینه های آزمون را خصوصا برای آزمون فشاری افزایش دهد.
4-4-2- مدت حفظ بار
مدتی که بارهای اعمال شده نگه داشته می شوند یکی از ملاحظات مهم دیگر است. ( آزمون خزش شمع )
اگر شمع در خاک های غیر خزشی حساس نظیر ماسه ، شن یا سنگ نصب شده است حداکثر بار آزمون تنها برای 10 دقیقه نگه داشته می شود ، و اگر ملاک پذیرش حاصل شود مدت نگه داری افزایش می یابد. برای شمع هایی که در خاک مستعد خزش هستند نظیر لای، پلاستیک یا رس حداکثر مدت نگه داری بار می تواند از 100 دقیقه تا 24 ساعت وابسته به نوع و مقدار بار طراحی، طبیعت خاک و حساسیت تکیه گاه سازه تغییر کند.
4-4-3- معیار قبول آزمون بار
مقدار و جهت باری که یک شمع باید تحمل کند در طراحی سازه مشخص می شود. حداکثر تغییر مکان یک شمع نیز حین طراحی سازه ای و ملاحظات حساسیت نسبت به حرکت یا ملاحظات تغییر مکان مجاز و چرخش های خاص پاشنه حین تحلیل لرزه ای تعیین می شود. معیار تغییر مکان های خزشی مجاز بر اساس معیار استاندارد آزمون زمین – مهار بند ( Pt11996 ) و آزمون میخ کوب ها می باشد که بر اساس تغییر مکان مجاز دو میلیمتر بر لگاریتم زمان سیکلی بر حسب دقیقه می باشد.
معیار قبول بار سازه معین می باشد و شامل موارد زیر است:
- آزمون تایید بار باید یک بار کششی یا فشاری معادل 250% بار طراحی معین حالت سرویس را بدون گسیختگی تحمل کند. (یعنی 2.5 * DL) آزمون شاهد شمع باید یک بار کششی یا فشاری معادل 167% از بارگذاری طرح معین حالت سرویس را بدون گسیختگی تحمل کند ( 67/1*DL ) گسیختگی شمع با تغییر مکان پیوسته بالای شمع بدون افزایش بار اعمال شده تعیین می شود. برای آزمون ترکیبی کششی و فشاری تغییر مکان کل باید موقعیت نسبی بالای شمع در شروع آزمایش اولیه را تحمل کند.
- وقتی بار آزمون اعمال شده در 133% بار سرویس طراحی حفظ شود افزایش تغییر مکان اندازه گیری شده در بالای شمع ( خزش ) بین 1 دقیقه تا 10 دقیقه نباید از 1 میلیمتر تجاوز کند. اگر افزایش تغییر مکان از مقدار معیار تجاوز نمود مدت نگاه داری بار باید به 60 دقیقه یا بیشتر افزایش یابد. نرخ خزش بین 6 تا 60 دقیقه نباید از دو میلیمتر بر لگاریتم زمان بر حسب دقیقه تجاوز نماید. بهبود سازی لرزه ای اجازه تغییر مکان های بیشتر را نیز می دهد.
4-5- تجهیزات آزمون بار
برای آزمون محوری و جانبی معمولترین سیستم شامل یک جک هیدولیک و چینش عکس العمل هاست. سیستم عکس العمل ممکن است میکروپایل های مجاور، مهاری های زمین یا کفشک هایی باشد که عکس العمل ظرفیت زمین را برای آزمون کشش فراهم می نماید. چینش لوازم آزمون در اشکال 1-7 ، 2-7 ، 3-7 برای آزمون فشاری کششی و بار جانبی نشان داده شده است. بار با استفاده از جک هیدرولیک اعمال می شود. مقدار بار در همبستگی با فشار هیدرولیک تعیین شده و با استفاده از گیج نصب شده به جک قرائت می شود. این همبستگی با گیج و جک ایجاد می شود که معمولا نیازمند 90 روز قبل از آزمون بار است.

s15
شکل4-1: آرایش آزمون بار فشاری

 

s16
شکل4-2: آرایش آزمون بار کششی

 

s17
شکل4-3: آزمون بار جانبی

 

- گیج های آفتابی :
تغییر مکان قائم و جانبی معمولا با گیج های آفتابی با حساسیت قرائت 025/0 میلیمتر اندازه گیری می شود. برای آزمون بار محوری گیج ها روی تیر مرجع مستقل نصب می شوند و تکیه گاه ها حداقل در 2.13 متری شمع آزمون قرار می گیرند. متوسط قرائت سه گیج برای جبران نوع سر شمع استفاده می شوند. گیج ها در پیرامون شمع در فاصله ای برابر از مرکز شمع قرار می گیرند.
- سیم کشی با آینه و مقیاس:
تغییر مکان بالای شمع ممکن است با استفاده از یک آینه یا یک مقیاس که روی شمع نصب شده و یک سیستم که روی یک مرجع مجزا بسته شده تعیین می شود. مقیاس با استفاده از خط مجاور محل تا زمانی که خطوط سیستم انحنا می دهند قرائت می شود. این روش می تواند به عنوان یک پشتیبان سیستم گیج آفتابی باشد اما حساسیت آن کمتر است.
- روش ارزیابی :
تغییر مکان شمع ممکن است با استفاده از ابزار ارزیابی (تئودولیت ) اندازه گیری شود.
- سلول بار:
سلول های بار ممکن است به عنوان یک روش پشتیبانی اضافی از اندازه گیری بار اعمال شده به شمع استفاده شوند. آنها می توانند برای حصول بار آزمون ثابت که در آن بار آزمون خزش برای شمع های آزمون تایید نگه داشته شده استفاده شوند. وقتی سلول های بار استفاده می شوند باید مراقبت صورت گیرد که مطمئن شویم سلول هم راستای محور میکروپایل و جک می باشد. سلول های بار اساسا برای آشکار سازی تغییرات کوچک بار استفاده می شود. بعنوان مثال مهم است که 440 قرائت روی سلول بار جک های فشاری مجاور برای مدت آزمون حاصل شود.
4-6- گزارش آزمون بار
برای هر آزمون بار بایستی گزارشی نوشته و در 24 تا 48 ساعت از تکمیل بار آزمون به مالک داده شود. پیشنهادات برای محتویات این گزارش به شرح زیر است:
 توصیف کلی پروژه
 توصیف محل و شرایط زیر سطحی
 پرسنل اصلی
 تاریخ نصب شمع
 نتایج آزمون بار شامل مقادیر و توصیف آنها
 بیان نیازمندی های آزمون بار و معیار پذیرش
 مقایسه نیازمندی های آزمون بار و معیار پذیرش
 بیان خلاصه نتایج آزمون بار
 گزارش تصحیح سلول بار / جک هیدرولیک
 ویژگی های مصالح شامل آزمون مقاومت فشاری ملات
مقادیر نصب شمع شامل اطلاعات جزئی درباره میکروپایل ، آزمایش نظیر طول شمع ( با پوشش یا بدون آن ) ، تعداد کیسه های سیمان ، اندازه و نوع پوسته و تقویتی ، مصالح مواجه شده با آن در حین نصب و مقادیر ثبت شده دوغاب ریزی و حفاری واقعی می باشد. توصیف محل و شرایط زیر سطحی و شرایط پیش بینی شده زمین در موقعیت آزمون بار و مقایسه واقعی با شرایط پیش بینی شده را بیان می نماید.
4-7- گسیختگی شمع آزمون
در واقع یک میکروپایل وقتی به معیار پذیرش معینی در طول آزمایش پیش از تولید مواجه می گردد گسیخته می شود. پیمانکار می تواند طراحی میکروپایل و یا روش ساخت آن را به منظور حصول ظرفیت لازم تغییر دهد. این تغییرات شامل تغییر روش نصب ، افزایش طول پیوستگی شمع یا تغییر نوع میکروپایل می باشد. اگر در حین آزمون بارگذاری شمع تولید شده گسیختگی رخ دهد پیمانکار بایستی روش طراحی و یا روش ساخت و یا هر دو را تغییر دهد. این اصلاحات شامل نصب میکروپایل های جایگزین شده ، اصلاح روش نصب ، افزایش طول پیوستگی یا تغییر نوع میکروپایل است.

 

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo