بلوک‌های بتنی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

١-١- کلیات

اجراي بلوک‌های بتنی باید بر اساس این مشخصات فنی، نقشه‌های اجرایی و دستور کارها و با استفاده از ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار مناسب و مورد نیاز، نیروي انسانی مجرب انجام گیرد.

٢-١- حفاری محل بلوک­ها

عملیات حفاري محل بلوک‌های بتنی شامل کلیه فعالیت‌های مربوط به تخریب، حفاري و کندن خاك دیواره گود، و رگلاژ سطوح حفاری شده، می‌باشد. این عملیات به طور عمده با استفاده از نیروي انسانی و ابزار و تجهیزات سبک انجام می‌گیرد.

انتخاب روش‌های مختلف حفاري، بسته به مصالح موجود در محدوده کار، متفاوت بوده و مسئولیت و اجراي صحیح آن به عهده پیمانکار است.

قبل از آغاز عملیات خاکبرداري، محدوده حفاري (طول، ارتفاع و عمق) بلوك بتنی مربوط به هر گمانه با استفاده از ابزار و روش‌هایی مانند رنگ یا میخکوبی بر روي دیواره گود مشخص خواهد شد.

در صورت برخورد به آب‌های زیرزمینی و یا خاک‌های ناپایدار و ریزشی، باید روش و تمهیدات مناسبی جهت جلوگیري از ریزش موضعی احتمالی محل حفاري اتخاذ گردد.

حفاري محل بلوك باید با استفاده از ابزار و تجهیزات و روش اجرایی مناسب صورت گیرد. به نحوی که سطح حفاري شده دیواره گود، تا حد امکان رگلاژ شده و صاف و عاري از پستی و بلندی‌های بیش از حد باشد. رگلاژ سطوح حفاري شده توسط نیروي انسانی و ابزار دستی انجام خواهد شد.

آسیب و یا تخریب سطح دیواره گود، محل بلوك بتنی و یا مهار نصب شده در دیواره گود در اثر حفاري محل بلوك بتنی باید به حداقل ممکن کاهش یابد. در غیر اینصورت سطح دیواره گود باید به نحو مطلوبی بلافاصله پس از اتمام عملیات خاکبرداري ترمیم شود، به گونه‌ای که آسیب وارده مشکل خاصی براي مراحل بعدي ایجاد ننماید.

کلیه سطوح حفاري شده محل بلوك باید تمیز و فاقد واریزه، مواد اضافی حاصل از حفاري و یا مصالح نامناسب از قبیل خاك نباتی، آلی یا لجنی باشد.

در صورت حفاري در محلی غیر از محدوده مشخص‌شده، محل مذکور باید به نحو مناسب ترمیم گردد.

٣-١- آرماتور بندی بلوک­ها

١-٣-١- نوع و مشخصات میلگرد

میلگردهاي مورد استفاده در بلوک‌های بتنی از نوع آجدار  AII با حداقل مقاومت تسلیم fy=٣۰۰۰kg/cm­٢ می‌باشد.

٢-٣-١-  حمل، انبار کردن و وضعیت ظاهري میلگرد

شرایط ذکر شده براي مش‌ها، در مورد میلگردها نیز حاکم است.

٣-٣-١-  آماده کردن میلگردها

آماده کردن میلگردها شامل عملیات بریدن و خم کردن آن‌ها است که باید مطابق نقشه‌ها در کارگاه انجام شود.

تجهیزات و روش بریدن و قطع میلگردها باید مطابق ضوابط آبا یا  ACI باشد. باز کردن خم میلگردها بیش از یک بار مجاز نیست. خم کردن فولاد با استفاده از حرارت مجاز نیست. وصله میلگرد در بلوک‌های بتنی مجاز نیست.

۴-٣-١- کار گذاشتن میلگردها

میلگردها باید طبق مشخصات نقشه‌های اجرایی در محل خود نصب شده و به روش مناسبی مهار شوند که امکان جابه­جایی آن‌ها قبل یا در اجراي شاتکریت بلوك بتنی وجود نداشته باشد. استفاده از قطعات چوب براي نگهداري میلگردها و تأمین پوشش بتن ممنوع است. هنگام کار گذاشتن، میلگردها باید تمیز و عاري از زنگ پوسته شده، چربی، روغن، ملات سیمان، شن و خاك باشند. براي بستن میلگردهاي متقاطع به یکدیگر، از جوشکاري (خال جوش) و یا سیم آرماتوربندي استفاده گردد. بررسی صحت و کیفیت عملیات آرماتوربندي قبل از شروع عملیات بتن پاشی بلوك بتنی ضروري است.

۵-٣-١- حداقل پوشش

حداقل پوشش میلگردها در بلوک‌های بتنی در صورتی که در نقشه‌های اجرایی ذکر نشده باشد، معادل ٢۵ میلیمتر از روي بتن می‌باشد.

۶-٣-١-  بازرسی‌ها و رواداري

در هنگام نصب و جایگذاري، میلگردها به لحاظ قطر، تعداد، شکل، نوع، فواصل و استحکام مورد بررسی قرار می‌گیرند.

رو اداری‌های بریدن و کار گذاردن میلگردها به شرح زیر رعایت خواهند شد:

-          طول میلگرد ۵۰± میلیمتر

-          فاصله میلگردها از یکدیگر ٢۰± میلیمتر

ضخامت پوشش بتن نباید بیش از ١۰ میلیمتر نسبت به مقادیر تعیین‌شده کمتر شود.

۴-١- بتن‌ریزی بلوک‌ها

اجراي بتن بلوک‌ها به روش بتن پاشی (شاتکریت) انجام خواهد شد. در این راستا، کلیه ضوابط و مشخصات ذکر شده براي شاتکریت، در مورد بلوک‌های بتنی نیز حاکم می‌باشد.

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo