نصب صفحه زیر سری و ملحقات انکرهد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

١-١- کلیات

بدون وجود اتصالی مناسب بین مهار و بلوك بتنی، سازه نگهبان فاقد کارایی خواهد بود . در نتیجه، نصب صحیح صفحات هد زیر سری و سایر ملحقات قبل از کشش مهار الزامی می‌باشد. اجزاي یک اتصال انکر به شمع عبارتند از:

صفحه، واشر مورب، انکرهد و گوه‌ها

٢-١- صفحه فولادي زیر سری

١-٢-١- مشخصات مکانیکی

کلیه صفحات فولادي مورد استفاده در طرح از نوع St٣٧ با حداقل مقاومت مشخصه (مقاومت تسلیم کششی) معادل fy=٢۴۰۰kg/cm٢می‌باشد.

٢-٢-١- وضعیت ظاهري، انبار و نگهداري

کلیه موارد مذکور در بند ۴-٢-٢ در رابطه با وضعیت ظاهري، انبار و نگهداري استرندها، در مورد صفحات فولادي نیز حاکم است.

٣-٢-١- کنترل کیفیت

کلیه موارد مذکور در بند ۴-٢-٣ در رابطه با کنترل کیفیت استرندها، در مورد صفحات فولادي نیز حاکم است . نمونه اخذشده براي انجام آزمایش کنترل کیفی صفحات فولادي، شامل یک قطعه فولادي جدا شده از صفحات یا ورق‌ها به ابعاد مورد نیاز براي انجام آزمایش مربوطه طبق استاندارد می‌باشد. کیفیت فولاد صفحات از نظر ظاهري نیز باید کنترل گردد. مقطع فولاد نباید تورق (حالت لایه لایه) داشته باشد.

۴-٢-١- برش و سوراخ‌کاری

برش و سوراخ‌کاری صفحات زیر سری مهارها باید با استفاده از تجهیزات مناسب انجام گیرد. صفحات آسیب دیده (لهیده، زخمی، خم‌شده، سوخته و ...) در هنگام برش و سوراخ‌کاری از نظر کیفیت مردود اعلام شده و قابل استفاده نخواهد بود. رواداري مجاز در برش و سوراخ‌کاری صفحات مطابق زیر می‌باشد:

  • ابعاد صفحات زیر سری مهار: ١۰ ± میلیمتر
  • ضخامت: ٢- میلیمتر
  • قطر سوراخ صفحه: ١۰ ± میلیمتر

٣-١- واشر مورب

در مواقعی که انکر نسبت به دیواره گود زاویه داشته باشد و صفحه زیر سری مهار به صورت موازي یا چسبیده به سطح اجرا شده باشد، از یک واشر فولادي زاویه‌دار براي جبران اختلاف زاویه بین سطح انکرهد و سطح صفحه استفاده می‌گردد.

تمام موارد مربوط به کنترل کیفی، وضعیت ظاهري، انبار و نگهداري صفحات استرندها، در مورد واشرهاي فولاد نیز حاکم است.

رواداري مجاز در ابعاد واشر مطابق زیر می‌باشد:

  • قطر داخلی: ۵± میلیمتر
  • ضخامت: ۵- میلیمتر
  • زاویه واشر: ۵± درجه

۴-١- گروت

در صورتی که مهار نسبت به سطح (شاتکریت) داراي زاویه باشد و صفحه زیر سری به صورت عمود بر امتداد انکر اجرا گردد، لازم است فضاي بین سطح و صفحه زیر سری با استفاده از مصالح دوغاب سیمانی (گروت) پر گردد. همچنین در صورت ایجاد فاصله قابل توجه بین صفحه و سطح به هر دلیل، فضاي خالی بایستی با گروت پر شود.

مصالح گروت نباید حاوي ترکیبات خورنده و مضر براي فولاد (از قبیل کلر و سولفات) باشد.

طرح اختلاط مناسب گروت (نسبت آب و گروت و ماسه) با توجه به ضخامت‌های مورد استفاده (حداکثر فاصله بین شاتکریت و صفحه زیر سری) و دستورالعمل کارخانه سازنده تعیین گردد.

گروت باید داراي حداقل مقاومت فشاري ٢٨ روزه برابر fc=٢٨۰kg/cm٢ و ٧ روزه fc=١۵۰kg/cm٢ باشد.

مخلوط آب و گروت باید با استفاده از ابزار مناسب هم زده شود تا مخلوطی کاملا یکدست و همگن ایجاد گردد.

گروت باید به میزان لازم براي گروت ریزی صفحات زیر سری تهیه شود. گروت تهیه شده باید در مدت حدود ٣۰ دقیقه و یا طبق توصیه سازنده، مصرف شود. افزودن آب به گروت های تهیه شده از قبل که حالت ژل پیدا کرده‌اند، مجاز نیست. در صورت استفاده از چنین گروتی، باید پشت صفحه زیر سری مهار کاملا تخلیه و پاكسازي شده و مجدداً با استفاده از گروت تازه، گروت ریزی شود.

از هر ٢ مترمکعب گروت تهیه شده، باید سه نمونه جهت انجام آزمایش مقاومت فشاري اخذ گردد.

رعایت دستورالعمل کارخانه سازنده در تهیه و مصرف گروت الزامی است.

۵-١- عملیات نصب صفحه زیر سری مهار

پس از اتمام کامل و موفق تزریق مهار اقدام به نصب صفحات زیر سري می‌گردد. قبل از نصب صفحه، باید گچ‌هایی که به منظور بستن سر گمانه در تزریق استفاده شده بود، تخریب و پاکسازي شود. همچنین سر شلنگ‌های تزریق بیرون از گمانه باید قطع گردد. سطح روي شاتکریت واقع در زیر صفحه باید از وجود لایه خاك چسبیده به آن پاکسازي گردد، به طوری که صفحه به طور کلی بر روي سطح بتن قرار گیرد.

در صورتی که نیاز به گروت ریزي پشت صفحه باشد، یک لوله به صورت غلاف استرندها در حد فاصل بین سر گمانه و صفحه انکرهد قرار داده شده و پس از استقرار صحیح صفحه زیر سری در محل خود، اطراف آن به منظور گروت ریزی، قالب‌بندی می‌شود. جهت جلوگیري از محبوس شدن حباب‌های هوا در پشت صفحه زیر سری مهار، گروت ریزی باید به آرامی انجام گیرد. جاگذاري و قالب‌بندی صفحه زیر سری مهار باید به نحوي باشد که حداکثر ضخامت گروت پشت زیر سری مهار بیش از ١۵ سانتیمتر نباشد. همچنین قالب‌ها باید به صورت عمود بر صفحه زیر سری مهار بسته شوند. عمل‌آوری گروت طبق توصیه سازنده الزامی است. در صورتی که در برگ اطلاعات فنی گروت، اشارهاي به عمل‌آوری نشده باشد، باید مشابه بتن معمولی عمل نمود.

 

LOGOSlid

شرکت فنی مهندسی سورین

شرکت فنی مهندسی سورین با نگاه به چشم انداز متعالی خود و با توجه به ارزشها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای علمی ومهندسی وفراترازآن، با در اختیار داشتن مجموعه­ای از متخصصین ژئوتکنیک و سازه، امکان ارائه و انجام هرگونه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت در بخش­های گودبرداری و پایدارسازی، سازه­های بتنی و سازه­های فولادی ساختمان دارا می باشد.

ارتباط با ما

تــهــران، جردن، بلوار گلشهر، برج آی تک، طبقه ششم، واحد 60

تلـفـکس:

                                                              29 500 220 - 021

                                                              19 500 220 - 021

  + اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

whatsapp    Telegram  imo